Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten of door ons verrichte handelingen.

2. Indien Special Car Cleaning ter plaatse komt voor een voertuig te reconditioneren dan dient er een goede ruime werkplek te zijn indien dit niet het geval is kan Special Car Cleaning de opdracht annuleren en de kosten doorberekenen ofwel opdrachtgever kan zorgen voor een geschikte werkruimte de dan ontstane wachttijd wordt doorberekend.

3. Na afloop van werkzaamheden dient opdrachtgever het voertuig te controleren of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd, waarna facturatie plaats vindt.

4. Special Car Cleaning is niet aansprakelijk voor motorschade ontstaan door het afspuiten van de motor met hoge druk, (wij weten wat we doen maar er kan altijd storing optreden) kortom motor reinigen op eigen risico. Schade als gevolg van schuld door Special Car Cleaning zijn overigens verzekerd via bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2% per maand in rekening te brengen waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand. De opdrachtgever is voorts gehouden ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom zulks met een minimum van € 150,-

6. Special Car Cleaning is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van reden te weigeren

7. Op alle door ons verrichte handelingen, waaronder door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8. Prijzen zijn exclusief B.T.W.